Chief Patron:
Shri K. K.Patel
Dr. Anup Singh


Convener:
Prof. Manjunath D. Ghate


Organizing Secretary:
Dr. Hardik G. Bhatt